Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Jako Kandydat na Prezydenta Miasta Otwocka szanuję prawo do prywatności osób, których dane osobowe posiadam w zgromadzonych zbiorach bądź których dane otrzymuje od podmiotów trzecich i przetwarzam je w ramach prowadzonej działalności publicznej.

Niniejsza Polityka zawiera informacje o tym, czego możesz się spodziewać, gdy kontaktujemy się z Tobą lub Ty kontaktujesz się z nami bądź też współpracujesz z Nami przy realizacji zadań publicznych.

Zapoznając się z poniższą treścią dowiesz się m.in.

 • dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • w jakim celu to robimy
 • czy podanie danych jest obowiązkowe
 • jak długo przechowujemy dane
 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych

Nasze działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem wszelkich danych są ukierunkowane na zagwarantowanie Ci poczucia pełnego bezpieczeństwa oraz legalności przetwarzania na poziomie odpowiednim do obowiązującego w Polsce prawa ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych m.in. z wykorzystaniem www.margielski.pl jest Jarosław Margielski Kandydat na Prezydenta Miasta Otwocka.
Najprostszy sposób kontaktu z Administratorem to:

 • e-mail kontakt@margielski.pl

Jakie dane przetwarzamy?

Większość przetwarzanych przez nas danych osobowych jest przekazywana nam bezpośrednio wobec jednego, z następujących powodów:

 • uzyskaliśmy je bezpośrednio od Ciebie lub od podmiotu trzeciego uprawnionego do udostępnienia nam Twoich danych
 • złożyłeś nam skargę lub zapytanie
 • złożyłeś nam prośbę o informację lub interwencję
 • reprezentujesz swoją organizację

Twoje uprawnienia

Zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych przysługują Ci konkretne uprawnienia w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych.

Prawo dostępu

Masz prawo dowiedzieć się, czy używamy lub przechowujemy Twoje dane osobowe – tzw. prawo dostępu. Korzystając z tego prawa możesz poprosić nas również o kopię Twoich danych.

Prawo sprostowania

Możesz kwestionować dokładność przetwarzanych przez nas danych i prosić o ich poprawienie lub usunięcie. Jest to tak zwane „prawo do sprostowania”. Jeśli Twoje dane są niekompletne, możesz też poprosić nas o ich uzupełnienie np. dodając nowe informacje.

Prawo do usunięcia danych

Możesz poprosić nas, byśmy usunęli Twoje dane i w niektórych okolicznościach musimy to zrobić. Uprawnienie to jest znane też jako tzw. prawo do bycia zapomnianym. Prawo to nie jest absolutne i ma zastosowanie m.in. w następujących okolicznościach, gdy:

 • nie potrzebujemy już Twoich danych
 • początkowo wyraziłeś zgodę na przetwarzania, ale teraz ją wycofałeś
 • sprzeciwiłeś się wykorzystaniu Twoich danych
 • przetwarzaliśmy Twoje dane niezgodnie z prawem

Możemy odmówić Ci prawa do „bycia zapomnianym” w następujących okolicznościach:

 • kiedy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania Twoich danych
 • przechowywanie danych jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz uprawnienie do ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane, szczególnie w przypadku jeśli obawiasz się o prawdziwość danych lub sposób ich użycia. Jeśli to konieczne, możesz również skierować wniosek o usunięcie niektórych informacji o Tobie. Prawo to jest ściśle powiązane z Twoimi uprawnieniami do kwestionowania dokładności Twoich danych  i możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec ich użycia.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

W pewnych okolicznościach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu (wykorzystywaniu) Twoich danych. Jeśli Twój sprzeciw będzie zasadny, musi zaprzestać używania Twoich danych w celu w którym pierwotnie były one przetwarzane, chyba że jesteśmy w stanie podać powody uzasadniające dalsze wykorzystanie Twoich danych pomimo skierowanych zastrzeżeń. Masz absolutne prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych w celu wysyłki informacji drogą wiadomości elektronicznych. W tym wypadku jeżeli się sprzeciwisz bezwzględnie zaprzestaniemy używania Twoich danych w tym celu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania swoich danych osobowych w sposób dostępny i możliwy do odczytania na komputerze np. jako plik csv. Masz również prawo poprosić nas o przeniesienie Twoich danych do innego podmiotu –  zrobimy to, jeśli przeniesienie jest, jak mówi RODO, „technicznie wykonalne”. Prawo to dotyczy tylko informacji, które nam przekazałeś, a przetwarzanie ich odbywa się w formie elektronicznej.

Prawo cofnięcia zgody

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody możesz dodatkowo skorzystać z prawa cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym, dowolnym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli chodzi o przetwarzanie Twoich danych osobowych postępujemy zgodnie z zasadami prawa. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami, a my odpowiemy. Jeśli pozostaniesz niezadowolony wobec treści odpowiedzi bądź realizacji przysługującego Ci uprawnienia, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe. Realizacja Twoich uprawnień
Możesz poprosić o realizację przysługujących Ci uprawnień w formie ustnej lub pisemnej. Jeśli przekażesz nam swoją prośbę ustnie, zalecamy, abyś przesłał ją również na piśmie lub w wiadomości email, aby zapewnić wyraźny ślad korespondencji. Dostarczy to nam również wyraźnych dowodów na Twoje działania i pozwoli odpowiedzieć zgodnie z treścią Twoich oczekiwań w jak najkrótszym terminie.

Nie pobieramy opłat za realizację Twoich uprawnień i staramy się przekazywać informacje w terminie nie dłuższym niż miesiąc – jeżeli okaże się, że będziemy potrzebować więcej czasu poinformujemy Cię o tym.

Udostępnianie Twoich danych

W zakresie przetwarzania możemy korzystać z tzw. procesorów, którzy w nasze polecenie dostarczają nam elementy usług bądź świadczą je w całości realizując przy tym proces przetwarzania. Podmioty z którymi współpracujemy nie mogą udostępniać Twoich danych żadnemu podmiotowi trzeciemu oraz są zobowiązane do zachowania pełnej poufności oraz bezpieczeństwa przechowywania Twoich danych przez okres prowadzonej współpracy.

W niektórych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępniania informacji o Tobie. Na przykład na mocy orzeczenia sądowego lub decyzji organu publicznego. W każdym przypadku upewniamy się, że mamy legalne podstawy do dzielenia się informacjami o Tobie i dokumentujemy nasze decyzje.

Cele, podstawy oraz okres przetwarzania

  Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania
  Współpraca Możesz podjąć współpracę z Administratorem w tym na zasadzie wolontariatu. Dane osobowe będą przetwarzane po to, aby rozpocząć lub prowadzić współpracę. Art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO Przez okres realizacji celu przetwarzania. Po realizacji dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym realizacją obowiązków prawnych lub z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń przez okres ich przedawnienia.
  Kontaktu. Możesz skontaktować się z Nami w tym z wykorzystaniem udostępnionego formularza kontaktu. Dane osobowe gromadzone w powyższym procesie będą przetwarzane po to, aby zrealizować kontakt, w tym, aby odpowiednio zareagować na Twoje żądanie, zgłoszenie lub prośbę. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w przypadku szczególnych kategorii danych) Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Po realizacji dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń przez okres ich przedawnienia.
  Przesyłanie informacji dotyczących działalności Administratora Przesłanie informacji polega na tym, że po wyrażeniu przez Ciebie uprzedniej zgody na adres poczty elektronicznej lub nr telefonu zostaje przekazana informacja dotycząca prowadzonej działalności przez Administratora (np. w formie newsletter). Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami przez okres ich przedawnienia.
  Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa. Chodzi o realizację obowiązków spoczywających na Administratorze na mocy powszechnie obowiązujących przepisów  prawa. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres niezbędny do realizacji stosownych obowiązków, po ich zrealizowaniu w celu obrony przed roszczeniami przez okres ich przedawnienia .
  Wykonanie obowiązków związanych z realizacją Twoich uprawnień wskazanych w RODO. Dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji ora

Czy istnieje obowiązek podania danych?

W większości przypadków podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak może okazać się niezbędne do realizacji konkretnych żądań np. w zakresie kontaktu. W niektórych przypadkach podanie danych może okazać się wymagane przez stosowne przepisy prawa np. w zakresie prowadzonej współpracy, zawarcia umowy, realizacji uprawnień podmiotu danych etc.

Pliki Cookies

Serwis www.margielski.pl („Serwis”) korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotami zamieszczającymi informacje w formie plików Cookies w urządzeniu z wykorzystaniem którego korzystasz z Serwisu oraz uzyskującymi do nich dostęp jest Administrator.

Wykorzystywanie

Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:

 • świadczenia usług Serwisu
 • ułatwienia korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury oraz zawartości
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika
 • wymiany informacji z Partnerami w celu pośredniczenia w świadczeniu ich usług z wykorzystaniem Serwisów

Rodzaje Cookies

W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 • „trwałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
 • „wydajnościowe” –  umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień
  i personalizację interfejsu Użytkownika
 • „własne” – zamieszczane przez Serwis
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.