Plan Rozwoju Otwocka 2024-2029

Przedstawiony przeze mnie poniżej Plan Rozwoju Otwocka na lata 2024-2029 jest ambitny i wymagający, ale zapewniam, że jak najbardziej realny. Jestem przekonany, że przy zachowaniu dotychczasowego tempa i zaangażowania, jesteśmy w stanie go w pełni zrealizować. Wiele jednak ze spraw w naszym mieście wymaga współpracy oraz woli Prezydenta Miasta. Wiele kluczowych decyzji zależy od postawy i determinacji właśnie tej konkretnej osoby - po przeszło 9 latach dążenia do odbudowy i zmiany wizerunku naszego miasta, nie mam w tym zakresie najmniejszych wątpliwości.

Otwock zasługuje na więcej, dlatego wybierzmy jego dalszy rozwój!

Kluczowe inwestycje dla Otwocka

 • Dokończenie budowy basenu (zespołu krytych pływalni z centrum wellness i spa).
 • Realizacja Programu Geotermii dla Otwocka. Wykorzystanie wód geotermalnych na cele lecznicze, rekreacyjne oraz ciepłownicze.
 • Rewitalizacja Skweru Lennestadt (pomiędzy ul. Sportową a Andriollego).
 • Przejęcie i wyburzenie nieukończonego budynku przy ul. Sportowej (przy kominie) na rzecz zielonego skweru i miejsc parkingowych.
 • Budowa parkingów P&R wzdłuż linii PKP przy ul. Warszawskiej, Jasnej, Orlej i Jana Pawła II.
 • Uregulowanie kwestii własnościowych i rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Orlej.
 • Kontynuacja wielkiego programu utwardzania dróg gminnych – budowa ponad 60 ulic.
 • Dokończenie modernizacji otwockich szkół i przedszkoli.
 • Współpraca z PKP w zakresie modernizacji budynków dworca i terenów wzdłuż linii kolejowej w centrum Otwocka.
 • Kontynuacja programu remontu chodników i budowy ścieżek rowerowych.
 • Pozyskanie środków zewnętrznych na budowę hali sportowo-widowiskowej po wschodniej stronie torów.
 • Budowa hal łukowych na terenie szkół: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 9, SP nr 12.
 • Rewitalizacja „Stodoły” - budynku handlowego PSS Społem w centrum Otwocka oraz wykorzystanie części obiektu na centralną filię Biblioteki Miejskiej.
 • Budowa i „przebicie” ul. Hallera/Ługi do ul. Karczewskiej na wysokości stadionu miejskiego.
 • Budowa oraz przebudowa we współpracy z Powiatem Otwockim rond na skrzyżowaniach:
  • Przewoska-Batorego
  • Świderska-Kołłątaja
  • Samorządowa–Żeromskiego-Borowa
  • Narutowicza-Armii Krajowej
  • Narutowicza-Poniatowskiego
  • Poniatowskiego - Pułaskiego
  • Reymonta-Żeromskiego
 • Rozbudowa sieci wod.-kan., w tym dokończenie budowy sieci wody i kanalizacji do Rodzinnych Ogródków Działkowych.
 • Budowa stacji retencji oraz podniesienia ciśnienia wody dla mieszkańców Jabłonny i Świerku.
 • Budowa boiska trawiastego-sztucznego przy osiedlu Batorego (dawna „żwirówka”).

Nowe miejsca do aktywnego wypoczynku i rekreacji!

 • Całoroczne centrum sportów wodnych i zimowych - ul. Warsztatowa:
  - budowa zbiornika rekreacyjnego-retencyjnego( ponad 5 ha) przy rzece Świder w okolicach trasy 801 i ulicy Łąkowej,
  - budowa na terenie zbiornika wyciągu do wake'a i nart wodnych,
  - budowa plaży miejskiej przy zbiorniku i strzeżonego kąpieliska,
  - budowa sztucznego narciarskiego stoku z igielitu w miejscu nieczynnej "zwałki" przy ul. Warsztatowej.
 • Odpoczynek nad wodą wśród sosnowych borów - góra Meran:
  - budowa zbiornika wodnego rekreacyjno-retencyjnego przy górze Meran (dawne jezioro Czyste) z pomostami i miejscami do biwakowania
  - urządzenie miejsca do wypoczynku w zgodzie i harmonii z naturą,
  - zakup terenu i budowa 18-metrowej wieży widokowej na górze Meran.
 • Pijalnia wód mineralnych i atrakcji wodnych - Plac Pileckiego (dawna "Zieleń Miejska"):
  - budowa pijalni wód mineralnych przy parku miejskim i ogólnodostępnego ujęcia wody oligoceńskiej,
  - uruchomienie przez Miasto produkcji butelkowanej jurajskiej wody mineralnej.
 • Budowa ogólnodostępnej krytej strzelnicy 25 m i 50 m we współpracy z organizacją pozarządową.
 • Budowa dodatkowych pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej.
 • Budowa leśnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenach leśnych za stadionem miejskim.
 • Plac zabaw oraz boisko do mini piłki nożnej w każdym rejonie Otwocka, w tym m.in. w os. Sienkiewicza w Otwocku-Świdrze.
 • Zachowanie istniejących lasów u zbiegu ulic Tysiąclecia i Batorego na powierzchni 11,5 ha, celem utworzenia tam Miejskiego Parku Leśnego.
 • Uregulowanie i wyznaczenie szlaków rowerowych i pieszych wzdłuż rzeki Świder.
 • Dokończenie projektu uruchomienia szlaku kajakowego na rzece świder ze stanicami i miejscami do biwakowania.

Rozwój infrastruktury drogowej - komfort na drogach lokalnych

 • Kontynuacja wielkiego programu utwardzania dróg gminnych – budowa ponad 60 ulic!
 • Kontynuacja budowy odwodnień (przewymiarowanych studni retencyjno-rozsączających) w celu likwidacji istniejących rozlewisk na wzór odwodnień wykonanych np. w ul. Staszica (przy weterynarzu), w ul. Wawerskiej (przy hurtowni elektrycznej), w ul. Czaplickiego, czy w ul. Kołłątaja (przy ERD GSM).
 • Bezpieczeństwo dzieci - dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w okolicach szkół i przedszkoli.
 • Budowa dodatkowych prostopadłych miejsc parkingowych wzdłuż osiedla przy ulicy Chrobrego.
 • Budowa dodatkowych prostopadłych miejsc parkingowych dla osiedla "STADION" w ulicy Ślusarskiego.
 • Budowa innowacyjnego rozwiązania: systemu urządzeń i przepompowni do odwadniania i rozsączania wód z dróg gminnych. Rozwiązanie to będzie realizowane w miejscach gdzie nie ma możliwości lokalizacji dużych studni retencyjno-rozsączających i umożliwi automatyczne przepompowywanie wód opadowych, zlokalizowanych w obrębie dróg gminnych i powiatowych, likwidując tym samym odwieczne rozlewiska
 • Przesunięcie (centrowanie) włazów studziennych tak, aby pojazdy nie najeżdżały na nie kołami.
 • Sukcesywna wymiana wpustów ulicznych na wpusty krawężnikowe.
 • Wypoziomowanie studzienek (włazów) kanalizacyjnych w drogach gminnych i powiatowych.

Otwock uzdrowiskiem, a nie wysypiskiem

 • Dalsze konsekwentne prowadzenie sprawy przed Sądem Rejestrowym w przedmiocie rozwiązania spółki prowadzącej składowisko odpadów w Otwocku-Świerku (33% udziałów obecnie ma Miasto Otwock), ze względu na brak możliwości osiągnięcia założonych celów spółki.
 • Dalsze konsekwentne działanie dążące do wyegzekwowania praw oraz zysków należnych Miastu Otwock od wspólnika większościowego (z kapitałem włoskim) składowiska odpadów w Otwocku, wynikających z umowy spółki z 1996 r.
 • Przyjęcie miejscowego planu dla terenu na północ od ul. Warsztatowej (okolice ul. Łąkowej) wykluczającego możliwość lokalizacji instalacji do przetwarzania i magazynowania odpadów.
 • Miasto Otwock nie powinno stwarzać przyjaznych i preferencyjnych warunków dla rozwoju instalacji śmieciowo-ściekowych, co muszą uwzględniać zapisy MPZP oraz maksymalne stawki podatkowe dla tego rodzaju działalności.
 • Dodatkowe środki na likwidację dzikich wysypisk w lasach i montaż fotopułapek.

Rozwój komunikacji miejskiej

 • Uruchomienie linii "Speed", łączącej bezprzesiadkowo centrum Otwocka z linią metra "Natolin".
 • Uruchomienie dodatkowej linii "M3" obsługującej rejony Otwocka wykluczone komunikacyjnie.
 • Modyfikacja istniejących tras w ten sposób, aby w obu kierunkach autobusy jeździły tą samą trasą.
 • Modyfikacja trasy, aby autobusy obsługiwały również Europejskie Centrum Zdrowia.
 • Budowa centrum komunikacyjnego i nowoczesnej zajezdni autobusowej w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP w miejscu aktualnej rampy kolejowej.
 • Przebicie ul. Orlej do ul. Rzemieślniczej i usytuowanie nowych przystanków autobusowych przy zejściu na perony PKP.
 • Zastąpienie linii "L" Bezpłatną Komunikacją Miejską.
 • Podtrzymanie Otwockiej Komunikacji Miejskiej w formule bezpłatności.
 • Kontynuacja działań w zakresie wydłużenia trasy obecnej linii 521 ZTM z Falenicy do Otwocka.

Działania planistyczne motorem napędowym miasta

 • Przystąpienie i opracowanie Planu Ogólnego dla Otwocka.
 • Dokończenie Aktualizacji Studium miasta Otwocka (w celu ochrony lasów przy ul. Karczewskiej między os. Ługi a OPWiK).
 • Zmiana zapisów MPZP dla Centrum Miasta w tym terenu tzw. „wielkiej dziury”, uniemożliwiających zagospodarowanie tego terenu w sposób inny, niż obecny tj. Zieleni Publicznej oraz drobnych usługi gastronomicznych (dokończenie procedury).
 • Stanowisko Głównego Architekta Miasta, który będzie głównym konsultantem ds. zmiany MPZP oraz projektów inwestycji realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta Otwocka. Działanie to umożliwi wcielenie jednolitej i uporządkowanej wizji zagospodarowania miasta na etapie procedowania poszczególnych projektów planistycznych i budowlanych.
 • Równolegle do prac nad planem ogólnym miasta procedowanie:
  - kontynuacji aktualizacji istniejących MPZP (Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego) pod kątem aktualnych potrzeb mieszkańców i wymogów urbanistycznych, a także pod kątem usytuowania urządzeń związanych z odwodnieniem dróg,
  - kontynuacja rozpoczętych procedur uchwalenia miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla całego obszaru Otwocka,
 • Po zakończeniu procedury uchwalenia MPZP dla obszarów w wokół NCBJ (Narodowego Centrum Badań Jądrowych) przeprowadzenie procedury scalenia, celem przygotowania pod inwestycje przemysłu wysokich technologii oraz przedsiębiorstw spedycyjnych.
 • Przeprowadzenie scalenia nieruchomości dla terenu Świerku i Mlądza.
 • Finalizacja procedury uchwalenia MPZP dla terenów wzdłuż rzeki Świder, umożliwiającego powstanie:
  • powstanie szlaku turystycznego i miejsc do plażowania i biwakowania,
  • obszaru rekreacyjnego z otwartym sztucznym zbiornikiem wodnym zlokalizowanym pomiędzy trasą 801 a ul. Łąkową.

Powyższe działania podniosą atrakcyjność inwestycyjną na terenie całego miasta oraz zapewnią ład przestrzenny i urbanistyczny na terenie Otwocka. Dzięki tym działaniom tereny dotychczas niewykorzystywane staną się atrakcyjne dla inwestorów, co bezpośrednio przełoży się na wpływy do budżetu oraz rynek pracy w Otwocku.

Centrum miasta i teren po „wielkiej dziurze”

 • ZIELONE CENTRUM - zabezpieczenie funkcji zieleni publicznej dla terenów w centrum miasta zapisami w MPZP i planie ogólnym.
 • STODOŁA W CENTRUM NIE STRASZY - rewitalizacja budynku handlowego (tzw. „stodoły”) poprzez podpisanie umów i porozumień z PSS „Społem”, umożliwiających modernizację i zmianę elewacji istniejącego obiektu, a także ulokowanie w jego części centralnej filii biblioteki miejskiej z wyjściem na skwer VII pułku („Małpi Gaj”).
 • REMONT BUDYNKÓW PSS - w wyniku przeprowadzonych negocjacji i ustaleń w ramach ww. punktu , PSS „Społem” przeprowadzi remont elewacji budynku przy zbiegu ul. Karczewskiej i Powstańców Warszawy.
 • REWITALIZACJA CENTRUM POD ZEGAREM - budowa nowoczesnych obiektów w stylu świdermajer oraz zielonego skweru z fontanną w miejscu istniejącego bazarku. Zapewnienie kupcom alternatywnego miejsca do handlu na czas rewitalizacji.
 • TERENY PRZY PKP - zagospodarowanie terenów wzdłuż linii kolejowej PKP polegające na:
  • kontynuacji budowy parkingu P&R przy wieży ciśnień dla 80 samochodów,
  • przebicie ul. Orlej do ul. Rzemieślniczej z budową nowych przystanków autobusowych przy wejściu na perony PKP,
  • usunięcie postoju autobusów przy wieży ciśnień przy ul. Orlej na rzecz nowych miejsc parkingowych oraz postoju TAXI,
  • budowa zajezdni autobusowej dla wszystkich linii docierających do centrum Otwocka, w miejscu budynku rampy przy ul. Rzemieślniczej,
  • budowa nowych i modernizacja istniejących parkingów P&R przy peronach PKP od ul. Warszawskiej oraz od strony Rampy – utwardzenie wraz z budową odwodnienia,
  • wykonanie Alei Zasłużonych dla Otwocka po realizacji przez spółkę PKP S.A. modernizacji dworca i terenu przed dworcem,
  • wykonanie nowych nasadzeń roślin ozdobnych, fitoncydów oraz łąk kwietnych na terenach wzdłuż linii kolejowej PKP,
  • wykonanie artystycznych murali i galerii sztuki ulicznej z wykorzystaniem nowoczesnej technologii druku UV w przejściach podziemnych i na wiaduktach i PKP,
  • wykonanie dodatkowych 80 miejsc parkingowych wzdłuż ul. Armii Krajowej na odc. od budynku Sądu do przychodni oraz od ul. Hożej do ul. Wspólnej.
 • Budowa publicznej, zautomatyzowanej toalety w okolicy centrum miasta.

Czystość i porządek w Otwocku

 • Rozbudowa gminnych zakładów budżetowych o funkcje i zadania w zakresie: obowiązku sprzątania ulic, utrzymania zieleni, opróżniania koszy ulicznych w Otwocku.
 • Skuteczne wcielenie w życie uchwały krajobrazowej rozwiązującej kwestie reklam w Otwocku. Umożliwi to likwidacje nieładu reklamowego panującego w naszym mieście, natomiast istniejące reklamy będą ograniczone i dopasowane stylem do istniejącej architektury.
 • Przejęcie dróg powiatowych przez gminę wpłynie na ujednolicenie obowiązków utrzymania porządku oraz odśnieżania na drogach gminnych i powiatowych. Działanie to umożliwi aby prace porządkowe na tych drogach w Otwocku były wykonywane przez jeden podmiot.
 • Patrole piesze i rowerowe otwockich lasów przez pracowników Ekopatrolu.
 • Rozwój aplikacji mobilnej do zgłaszania dzikich wysypisk i awarii w mieście.
 • Dalsza współpraca z nadleśnictwem z wykorzystaniem fotopułapek oraz surowe kary dla osób wyrzucających śmieci do Otwockich lasów

Otwock tętniący życiem!

 • Murale w przestrzeniach publicznych oraz na stacjach trafo oraz galeria sztuki ulicznej w przejściach podziemnych i pod wiaduktami.
 • Udostępnienie jednego przejścia podziemnego pod graffiti-wall.
 • Organizacja Otwockiej Nocnej Ligi Strzeleckiej z wykorzystaniem strzelnic laserowych.
 • Budowa Stadionu Lekkoatletycznego w klasie III A, umożliwiającego organizacje zawodów rangi ogólnopolskiej wspólnie z PZLA.
 • Organizacja otwockiego festiwalu muzycznego.
 • Rozszerzenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej, skierowanej dla najmłodszych mieszkańców.
 • Rozbudowa i dalsze udostępnienie kompleksów sportowych i placów zabaw znajdujących się przy szkołach podstawowych dla mieszkańców (w weekendy, w wakacje i po godzinach ich funkcjonowania).
 • Dalsze wspieranie lokalnych stowarzyszeń w zakresie organizacji zawodów i imprez kulturalnych i sportowych.
 • Kontynuacja i rozszerzenie programu „Otwocki Rower Miejski”.
 • Kontynuacja cyklicznej imprezy biegowej „Półmaratonu Otwockiego” oraz innych imprez biegowych (m. in. bieg „Wilczym Tropem”, „Bieg Niepodległości”, itp.).
 • Bezpłatne seanse w kinie Oaza dla dzieci i seniorów.
 • Organizacja międzyszkolnych zawodów w piłce nożnej, siatkówce, koszykówce oraz w lekkiej atletyce.
 • Nagrody dla najlepszych uczniów szkół w postaci wycieczek w miejsca ważne dla historii Polski.
 • Kontynuacja nieodpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnych dla otwockich seniorów.
 • Kontynuacja cyklicznych spotkań z mieszkańcami oraz organizacja konferencji prasowych związanych z raportowaniem postępu w prowadzonych przez władze miasta działaniach.
 • Implementacja aplikacji mobilnej „OTWOCK” na telefony komórkowe, w której mieszkańcy będą mogli korzystać z takich funkcji jak:
  • Przypomnienie o terminie odbioru odpadów w tym także odpadów wielkogabarytowych.
  • Informacje o płatnościach i zaległościach za opłaty związane z podatkiem od nieruchomości, wody, ścieków, odbioru odpadów, opłaty za żłobek, przedszkole itp.
  • Możliwość uiszczania opłat.
  • Zgłaszanie dzikich wysypisk (informacja ta będzie pojawiała się także na stronie WWW miasta Otwock i będzie aktywna i widoczna dla wszystkich użytkowników, do czasu uprzątnięcia).
  • Zgłaszanie awarii na terenie miasta.
  • Zgłaszanie usterek (dziur) w drogach i chodnikach.
  • Informator kulturalny i sportowy.
  • Transmisje z obrad Komisji i Sesji władz miasta.
  • Informacje o zagrożeniach.
  • Informacje o zbiórkach charytatywnych i akcjach społecznych.
  • Rozkłady jazdy lokalnych linii autobusowych i kolejowych.
  • Bazę kontaktów do urzędów i instytucji.
  • Głosowanie w budżecie obywatelskim.
  • Aktualności związane z funkcjonowaniem miasta.

Ochrona środowiska i działania antysmogowe

 • Sukcesywna wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w obiektach będących w zasobach ZGM.
 • Wprowadzenie mobilnych stacji pomiarowych (w tym na autobusach miejskich) oraz wykorzystywanie dronów do pomiaru stężeń pyłów PM 10 i PM2,5 w celu lokalizacji największych źródeł zanieczyszczeń.
 • Sukcesywny rozwój komunikacji zbiorowej - Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej jako najbardziej ekologicznej formy transportu.
 • Kontynuacja współpracy Miasta Otwock z operatorem gazowym w kwestii prowadzenia oraz rozszerzenia godzin pracy punktu obsługi PGNiG w Urzędzie Miasta.
 • Dalsza współpraca z PGNiG w zakresie doprowadzenia sieci gazowej do dotychczas nieobsługiwanych rejonów w mieście Otwock.
 • Dofinansowania dla mieszkańców do budowy przyłączy gazowych i zakupu nowych pieców przy likwidacji palenisk opalanych paliwem stałym.
 • Prowadzenie wspólnie z policją kontroli oraz edukowanie mieszkańców w zakresie zagrożeń, które niesie SMOG.
 • Ustanowienie statusu Pomnika Przyrody dla najcenniejszych drzew znajdujących się na terenie Miasta Otwock.

Gospodarka gruntami miasta Otwocka

 • Przejęcie od Powiatu Otwockiego wszystkich dróg powiatowych w Otwocku, aby za ich stan i utrzymanie odpowiadał wyłącznie jeden Zarządca Drogi, tj. Prezydent Miasta Otwock. Dotyczy to dróg:
  • Andriollego,
  • Batalionów Chłopskich,
  • Batorego,
  • Jana Pawła II,
  • Karczewska,
  • Kołłątaja,
  • Kraszewskiego,
  • Majowej,
  • Mieszka I,
  • Narutowicza,
  • Poniatowskiego,
  • Świderskiej,
  • Wawerskiej,
  • Żeromskiego.
 • Przejęcie za odszkodowaniem gruntów pod poszerzenie dróg niebezpiecznych oraz o newralgicznym znaczeniu (np. budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Reymonta od ul. Dłuskiego do ul. Grunwaldzkiej).
 • Wykup oraz dzierżawa terenów od Skarbu Państwa pod urządzenia rekreacyjne oraz obiekty sportowe w miejscach ich deficytu (np. boisko przy ul. Batorego tzw. „żwirówka”).
 • Rozpoczęcie budowy kolejnych 90 mieszkań komunalnych bez obciążania kredytami budżetu Miasta.
 • Kontynuacja regulacji stanów prawnych nieruchomości przewidzianych przez Miasto Otwock do zasiedzenia lub przejęcia od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji mienia.
 • Kontynuacja regulacji stanów prawnych dróg gminnych, umożliwiająca ich przyszłą budowę i modernizację.
 • Wykup w miejscach newralgicznych gruntów pod drogi w tym chodniki w aspekcie ich poszerzenia i poprawy bezpieczeństwa.
 • Sukcesywny zakup nieruchomości przez Miasto zwiększających wartość majątku miasta oraz umożliwiających szerszą realizację zadań własnych.
 • Sprzedaż nieruchomości wyłącznie przygotowanych planistycznie oraz uzbrojonych w media, co znacznie podnosi ich wartość przetargową i zyski miasta.
 • Dokończenie budowy nowych 70 mieszkań komunalnych.
 • Prowadzenie i egzekwowanie polityki gospodarowania zasobem mieszkaniowym przez Miasto, polegającej na umożliwieniu przenoszenia Mieszkańców z budynków w najgorszym stanie technicznym lub wyłączonych z użytkowania, do lokali spełniających obecne standardy mieszkaniowe. Dzięki temu atrakcyjne działki o zajęte przez budynki wyłączone z użytkowania, będą mogły być powtórnie wykorzystane w ramach budowy nowych budynków lub spieniężone na rzecz wkładu własnego do budowy nowych mieszkań komunalnych.
 • Przystąpienie wraz z innymi samorządami do SIM, co umożliwi otrzymanie na ten cel gruntów KOWR i Skarbu Państwa pod budowę nowych mieszkań bez obciążania budżetu miasta. Działania te odciążą budżet Miasta i umożliwią w bardzo krótkim czasie polepszenie standardu gminnych zasobów mieszkaniowych.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

 • Rozszerzenie działań obrony cywilnej: budowa schronu, strzelnicy krytej oraz prowadzenie szkoleń oraz rozwijanie świadomości sytuacyjnej Mieszkańców.
 • Kontynuacja programu doświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych.
 • Dodatkowe oznakowania poziome (termoznaki) w okolicy przejść dla pieszych przy szkołach i przedszkolach.
 • Przebudowa niebezpiecznych miejsc oraz skrzyżowań dla ruchu pieszego oraz pojazdów – m. in. budowa brakujących odcinków chodników (np. ul. Kopernika, Wiązowska) oraz przebudowa niebezpiecznych przejść i przejazdów (np. skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. Przewoskiej).
 • Cykliczne obowiązkowe szkolenia dzieci, młodzieży oraz rodziców z zakresu zagrożeń związanych z ruchem drogowym i wypoczynkiem nad wodą oraz z udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów.
 • Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu oraz systemu ANPRS opartego o światłowody i ulokowanie centrali w nowym budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
 • Rozbudowa systemu monitoringu w przejściach podziemnych i terenach przy PKP.
 • System bonifikat i zniżek dla mieszkańców, którzy przejdą kurs udzielania pierwszej pomocy.
 • Piesze patrole policji i patrole rowerowe eko-patrolu na terenie miasta i otwockich lasów.
 • Współpraca i przeszkolenie policji i straży w zakresie pilotażu dronów z termowizją, wykorzystywanych do poszukiwań osób zaginionych na terenach otwartych.

Nowa jakość zarządzania budżetem miasta

 • Rozwój wspólnej grupy zakupowej w skład której wchodzą podmioty podległe Miastu Otwock o inne zewnętrzne podmioty. Dzięki temu możliwe jest stałe zapewnianie konkurencyjnych cen zakupu usług i energii oraz ujednolicenie procedur przetargowych. Dzięki temu z Budżetu Miasta zapłacimy mniej za zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego itp. itp.
 • Rozwój utworzonego przez Miasto Otwock (OZEC) Klastra Energetycznego w skład którego wchodzą Otwockie spółki gminne, Urząd Miasta oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. W ramach rozwoju klastra przyłączane będą podmioty, które produkują tańszą energię z odnawialnych źródeł energii, która mogłaby być wykorzystana przez inny podmiot zrzeszony w klastrze.
 • Do grupy zakupowej oraz klastra możliwe będzie przyłączanie się firm z terenu Otwocka, dzięki temu będą one mogły w sposób istotny ograniczyć koszty związane ze zużyciem energii.
 • Realizacja wielu zleceń, remontów i inwestycji własnymi siłami, korzystając z zasobów miasta (grupa remontowa ZGM, OPWiK, OZEC itp.).
 • Zmiana zapisów umów i postępowań przetargowych tak, aby jak najbardziej podnieść konkurencyjność, a zarazem obniżyć koszty po stronie Miasta.
 • Nakładanie na deweloperów obowiązku wykonywania infrastruktury drogowej i urządzeń na własny koszt w przypadku realizacji przez nich inwestycji mieszkaniowych przy drogach gminnych.
 • Realizacja inwestycji w mieście, na które pozyskujemy w dużej mierze dofinansowania unijne, rządowe oraz z samorządu województwa mazowieckiego. Nawet gdy dysponujemy w całości środkami własnymi na daną inwestycję, to staramy się ją dopasować pod kątem ogłaszanych naborów, minimalizując tym samym wkład własny z budżetu miasta.
 • Uszczelnianie poboru podatków oraz opłat za korzystanie z nieruchomości miasta.
 • Obniżenie do minimum podatku od środków transportu, stwarzając tym samym korzystne warunki dla firm leasingowych, co zwiększyło wpływy do kasy miasta.
 • Optymalizacja zużycia energii w mieście poprzez termomodernizację szkół podstawowych i przedszkoli oraz wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED.
 • Pozyskiwanie sponsorów i partnerów przy organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych w mieście.
 • Zakup energii w ramach grupy zakupowej, co znacząco obniża koszty zawartych umów.
 • Uchwalanie kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co podnosi atrakcyjność inwestycyjną w Otwocku i zwiększa wpływy z opłat planistycznych.
 • Inwentaryzację i zobowiązanie do uiszczania opłat za służebność przesyłu przez gestorów sieci.
 • Korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości, które mogą przynieść Miastu korzyści
  finansowe lub zapewnić realizację zadań własnych.
 • Zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia (używane lub poleasingowe), np. lodowisko miejskie, które zwróciło się już po 2 latach użytkowania, a obecnie nie tylko ogranicza koszty po stronie Miasta, lecz także przynosi wymierne zyski, które są przeznaczane na organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych w mieście.
 • Nakładanie na inwestorów obowiązku wykonywania nowych i zastępczych nasadzeń z uwzględnieniem konkretnego gatunku i we wskazanych przez Miasto przestrzeniach publicznych, co istotnie obniża wydatki z budżetu Otwocka na ten cel.
 • Uzyskiwanie oraz sprzedaż białych i zielonych certyfikatów na towarowej giełdzie energii, które są pochodną inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków i wytwarzania energii przez spółki miejskie.
 • Ograniczenie kadry kierowniczej Urzędu Miasta Otwocka (wiceprezydenta przez 3 lata oraz sekretarza przez 1,5 roku) i de facto przejęcie ich obowiązków przez prezydenta, co wygenerowało dodatkowe oszczędności w wysokości 0,75 mln zł.
 • Stawiam na ludzi, którzy traktują swoją pracę nie tylko w kategorii obowiązku, ale przede wszystkim z pasją i zaangażowaniem działają na rzecz Mieszkańców i naszego miasta!

Ochrona i rewitalizacja świdermajerów oraz zabytków

 • Udokumentowanie oraz cyfryzacja wzorów architektury świdermajer na terenie Otwocka, tj. wykończeni elewacji, zdobień otworów okiennych, werand itp. Katalog przygotowanych wzorów i zdobień w stylu Świdermajer będzie dostępny nieodpłatnie na stronie Miasta w formacie wektorowym, co ułatwi dostęp, ograniczy koszty oraz rozpropaguje styl Świdermajer w nowo powstających budynkach.
 • Wybudowanie przy ul. Kościuszki pilotażowego budynku z wykorzystaniem jednego z bezpłatnych projektów budynków Świdermajer udostępnionych mieszkańcom przez Miasto Otwock.
 • Przygotowanie na rzecz Miasta Otwock kolejnych 3 różnych projektów budynków mieszkalnych z elementami Świdermajer, dostępnych nieodpłatnie dla osób fizycznych planujących budowę domu w Otwocku.
 • Rewitalizacja elewacji budynku Ratusza.
 • Rewitalizacja "Domku Dróżnika".
 • Dokończenie komunalizacji nieruchomości przy ul. Zacisznej i Koszykowej (vis-a-vis "Dziadka Lisieckiego"), a następnie podjęcie działań w kierunku utworzenia "parku kulturowego", co otwory drogę do pozyskiwania dofinansowań na rewitalizację budynków świdermajer.
 • Kontynuacja współpracy Urzędu Miasta z Warszawskimi Uczelniami ws. architektury krajobrazu.
 • Rewitalizacja kluczowych budynków w centrum miasta z wykorzystaniem ustawy krajobrazowej.
 • Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków.
 • Utworzenie w Otwocku Specjalnych Stref Rewitalizacji umożliwiających pozyskanie funduszy zewnętrznych na odrestaurowanie najcenniejszych obiektów architektury Świdermajer oraz obiektów w centrum miasta.
 • Kontynuowanie programu nieodpłatnego gminnego doradcy ds. zabytków i rewitalizacji budynków świdermajer. Działanie to będzie miało na celu pomoc i ułatwienie przy procedurach związanych z uzgodnieniem prac remontowych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz pomoc w uzyskaniu funduszy zewnętrznych.

Działania z zakresu ochrony zdrowia

 • Budowa pijalni wód mineralnych na terenie Placu Pileckiego (dawnej "Zieleni Miejskiej).
 • Uruchomienie produkcji własnej butelkowanej otwockiej wody mineralnej.
 • Wykorzystanie otwockich wód geotermalnych do balneologii.
 • Podjęcie działań mających na celu przejęcie i prowadzenie przychodni lekarskich przy ul. Armii Krajowej oraz przy ul. Mickiewicza przez Miasto Otwock.
 • Organizacja ogólnodostępnych i bezpłatnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców.
 • Program zajęć z psychologami i psychologami sportu wśród dzieci i młodzieży mający na celu wypracowanie silnego poczucia własnej wartości i odporności na „hejt”.
 • Współpraca z lokalnymi organizacjami, które mają doświadczenie w obszarze pomocy społecznej. Wykorzystanie ich wiedzy i zasobów w celu zwiększenie efektywności działań realizowanych przez OPS w zakresie:
  - integracja usług,
  - w
  sparcie dla rodzin: skupienie się na wsparciu rodzin, które są wykluczone społecznie. Zaoferowanie programów edukacyjnych, psychologicznych, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów.
 • Programy profilaktyczne wykrywania raka piersi -mammobusy.
 • Programy badań profilaktycznych dla mieszkańców.
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i profilaktyki w szkołach dla uczniów i rodziców.