SMOG

Rozwiązanie problemów:
  1. Współpraca Miasta Otwock z operatorem gazowym w kwestii doprowadzenia sieci gazowej do dotychczas nieobsługiwanych rejonów w mieście Otwock
  2. Wymiana źródeł ciepła w placówkach oświatowych i obiektach będących w zasobach ZGM
Program rozwoju:
  1. Dofinansowania dla mieszkańców do budowy przyłączy gazowych i zakupu nowych pieców przy likwidacji palenisk opalanych paliwem stałym
  2. Wprowadzenie mobilnych stacji pomiarowych pyłów PM 10 i PM2,5 w celu lokalizacji największych źródeł zanieczyszczeń