Rozwiązanie problemu odorowego w Otwocku

Działania Urbanistyczne

Rozwiązanie problemów:
  1. Wystąpienie jako miasto do Sądu o rozwiązanie spółki zarządzającej składowiskiem
    (33% udziałów obecnie ma Miasto Otwock), ze względu na brak możliwości osiągnięcia założonych celów spółki.
  2. Wystąpienie do organów nadzoru budowlanego o przeprowadzenie kontroli w zakresie samowolnej zmiany Planu Zagospodarowania Terenu niezgodnego z zatwierdzonym projektem budowlanym.
  3. Ustalenie MPZP dla terenu składowiska wykluczającego możliwość powstania kolejnych instalacji do przetwarzania odpadów
  4. Wystąpienie do Marszałka Województwa oraz Ministra Środowiska o uchylenie Pozwolenia Zintegrowanego na odbiór odpadów ze względu na niegodność z decyzją pozwolenia na budowę.
  5. Zaangażowanie Kancelarii Prawnej Urzędu Miasta Otwocka w działania mające na celu cofnięcie pozwoleń na prowadzenie działalności dla instalacji przetwarzających odpady zlokalizowanych przy granicy miasta Otwocka, które nie przestrzegają obowiązujących norm i przepisów.
Program rozwoju:
  1. Miasto Otwock nie może pozwalać, a wręcz musi uniemożliwiać rozwój przemysłu śmieciowo-ściekowego na swoim terenie. Jest to obszar, którym Otwock nie powinien być zainteresowany.