Program

Priorytetowe podejście do działań planistycznych w mieście

Rozwiązanie problemów:
 1. Aktualizacja Studium miasta Otwocka pod kątem uniemożliwienia rozbudowy instalacji do przetwarzania i składowania odpadów oraz ochrony lasów przy ul. Karczewskiej przy OPWiK,
 2. zmiana zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów m.in. niedokończonych inwestycji w centrum miasta, w tym terenu tzw. „Wielkiej Dziury”. Projekt będzie umożliwiał procedurę wywłaszczenia i dokończenia inwestycji, która będzie polegała na wykorzystaniu dwóch poziomów parkingów podziemnych i utworzeniu utwardzonego skweru z zielenią i fontanną oraz obiektami małej gastronomii.
Program rozwoju:
 1. Aktualizacja istniejących MPZP (Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego) pod kątem aktualnych potrzeb mieszkańców i wymogów urbanistycznych, a także pod kątem usytuowania urządzeń związanych z odwodnieniem dróg,
 2. uchwalenie miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla całego obszaru Otwocka,
 3. przeprowadzenie procedury scalenia dla obszarów wokół NCBJ (Narodowego Centrum Badań Jądrowych), celem przygotowania pod inwestycje przemysłu wysokich technologii oraz przedsiębiorstw spedycyjnych,
 4. przygotowanie MPZP dla terenów wzdłuż rzeki Świder, umożliwiającego powstanie:
  • szlaku turystycznego i miejsc do plażowania i biwakowania,
  • obszaru rekreacyjnego z otwartym sztucznym zbiornikiem wodnym zlokalizowanym pomiędzy trasą 801 a ul. Łąkową,
  • parku linowego z dużym placem zabaw i strefami aktywnego wypoczynku przy ul. Turystycznej, naprzeciwko Otwockiej Plaży Miejskiej,
 5. wprowadzenie portalu, jako podstrony www Urzędu Miasta, zawierającego elektroniczną przeglądarkę MPZP dla Miasta Otwocka.

Powyższe działania podniosą atrakcyjność inwestycyjną na terenie całego miasta oraz zapewnią ład przestrzenny i urbanistyczny na terenie Otwocka. Dzięki tym działaniom, tereny dotychczas niewykorzystywane, staną się atrakcyjne dla inwestorów, co bezpośrednio przełoży się na wpływy do budżetu oraz rynek pracy w Otwocku.

Rozwiązanie problemów:
 1. Rozwiązanie Problemu „Wielkiej Dziury” – wywłaszczenie przez Miasto obecnego właściciela nieruchomości (spółki Delta). Umożliwi to w sposób skuteczny dokończenie inwestycji, polegającej na wykorzystaniu obecnie wybudowanych dwóch poziomów parkingów podziemnych oraz utworzenie na ich powierzchni utwardzonego skweru z zielenią, fontanną oraz obiektów małej gastronomii.
Program rozwoju:
 1. Dzierżawa od PKP terenów przy Wieży Ciśnień i budowa bazarku w stylu świdermajer, wraz z przeniesieniem w to miejsce obecnego „białego bazarku” przy ul. Orlej (także utworzenie w tej lokalizacji postoju Taxi),
 2. wprowadzenie, przy współpracy z powiatem, stref czasowego parkowania w centrum Otwocka,
 3. budowa publicznej, zautomatyzowanej toalety w okolicy centrum Miasta.
JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM WIELKIEJ DZIURY

Centrum miasta i „Wielka Dziura”

Działania Urbanistyczne

Rozwiązanie problemów:
 1. Przygotowanie i wcielenie w życie uchwały krajobrazowej, rozwiązującej kwestie reklam w Otwocku. Umożliwi to likwidacje nieładu reklamowego panującego w naszym Mieście, natomiast istniejące reklamy będą ograniczone i dopasowane stylem do istniejącej architektury,
 2. powołanie stanowiska Głównego Architekta Miasta, który będzie głównym konsultantem ds. zmiany MPZP oraz projektów inwestycji realizowanych przez Wydziały Urzędu Miasta Otwocka. Działanie to umożliwi wcielenie jednolitej i uporządkowanej wizji zagospodarowania Miasta.
Program rozwoju:
 1. Przygotowanie na rzecz Miasta Otwock ok. 5 różnych projektów budynków mieszkalnych z elementami Świdermajer, dostępnych nieodpłatnie dla osób fizycznych planujących budowę domu w Otwocku,
 2. współpraca Urzędu Miasta z Warszawskimi Uczelniami ws. architektury krajobrazu.
Rozwiązanie problemów:
 1. Uregulowanie stanów prawnych nieruchomości przewidzianych przez Miasto Otwock do zasiedzenia lub przejęcia od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji mienia,
 2. inwentaryzacja aktualnie użytkowanych gruntów Miasta Otwock przez Urząd Miasta.
Program rozwoju:
 1. Stworzenie bazy danych dt. nieruchomości Miasta Otwock dla potencjalnych inwestorów,
 2. utworzenie Miejskiej Spółki prawa handlowego przejmującej obowiązki obecnego ZGM. Działanie to umożliwi:
  • kwestie wdrożenia i egzekwowania planu gospodarowania zasobem gruntowym i mieszkaniowym Miasta, znajdującym się obecnie w zakresie działań ZGM,
  • rozpoczęcie natychmiastowe inwestycji budowy nowych mieszkań komunalnych w mieście bez obciążania kredytami budżetu Miasta,
  • wprowadzenie i egzekwowanie polityki gospodarowania zasobem mieszkaniowym przez Miasto, polegającej na umożliwieniu przenoszenia mieszkańców z budynków w najgorszym stanie technicznym lub wyłączonych z użytkowania do lokali spełniających obecne standardy mieszkaniowe. Dzięki temu atrakcyjne działki, zajęte przez budynki wyłączone z użytkowania, będą mogły być powtórnie wykorzystane w ramach PPP lub programu Mieszkanie + lub spieniężone na rzecz budowy nowych mieszkań komunalnych.

 

Działania te odciążą budżet Miasta i umożliwią polepszenie standardu gminnych zasobów mieszkaniowych.

Działania te umożliwią uszczelnienie przychodów i dochodów do Budżetu Miasta oraz gminnych spółek prawa handlowego. Dzięki temu Otwock uzyska konieczne środki na prowadzenie inwestycji.

Gospodarka gruntami miasta Otwocka

Kluczowe inwestycje dla Otwocka

Rozwiązanie problemów:
  1. Dokończenie rewitalizacji Parku oraz Skwerów Lennenstadt i VII Pułku („Małpi Gaj”),
  2. dokończenie termomodernizacji otwockich placówek oświatowych,
  3. dokończenie inwestycji polegającej na budowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Otwocku-Wólce Mlądzkiej,
  4. kontynuacja programu utwardzania lokalnych dróg gminnych,
  5. kontynuacja programu remontu chodników i budowy ścieżek rowerowych w Otwocku,
  6. budowa dodatkowych parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” w okolicach PKP,
  7. wydłużenie trasy SKM do Stacji Otwock-Śródborów,
  8. strefy czasowego Parkowania w centrum Otwocka,
  9. odwodnienie otwockich dróg i likwidacja kałuż za pomocą systemu automatycznego pompowania oraz zbiorników rozsączających w kluczowych miejscach istniejących zlewni,
  10. realizacja Programu Geotermii dla Otwocka (koniec 2017 r. złożenie wniosków o sfinansowanie projektu do NFOŚ, rok 2018 wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego o głębokości 1,2-1,7 km na ternie po dawnej Zieleni Miejskiej),
  11. budowa Hali Widowiskowo-Sportowej i Pływalni zamkniętej na terenie po dawnej Zieleni Miejskiej (ta lokalizacja jest kluczowa pod kątem wykorzystywania i utrzymania obiektów w przyszłości. Dzięki tej lokalizacji od godz. 8:00 do 16:00 dzieci i młodzież z SP12, Liceum K.I. Gałczyńskiego oraz Technikum Nukleonicznego oraz innych otwockich placówek będą mieli tam lekcje WF. Po godzinie 16:00 oraz w weekendy kompleks będzie nastawiony na komercję. Dzięki wykorzystaniu kompleksu pod kątem lekcji WF przez młodzież ze szkół ponadpodstawowych, Powiat Otwocki będzie pokrywał znaczną część kosztów utrzymania obiektów. Lokalizacja ta jest również ściśle powiązana z programem geotermii, gdzie docelowo uzyskane ciepło wód geotermalnych będzie wykorzystane na potrzeby ogrzewania hali i basenu, ograniczając tym znacznie kluczowe koszty związane z eksploatacją),
  12. budowa leśnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenach leśnych za OKS (na wzór parku sprawnościowego Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie),
  13. renaturyzacja rzeki Świder (jest to program kluczowy dla podniesienia walorów turystycznych regionu Urzecza na terenie Otwocka, Karczewa i Józefowa. Przywrócenie dawnego biegu rzeki świder wydłuży bieg rzeki o ok. 4 km i doprowadzi ujście rzeki do pierwotnego miejsca (okolice dawnego Hotelu „Pod Dębami”). Dzięki temu w Otwocku i jego najbliższych okolicach przywrócone zostaną pierwotne liczne miejsca do plażowania i wypoczynku z unikatowymi walorami krajobrazowymi. Działanie to musi być zrealizowane przy ścisłej współpracy z władzami Józefowa),
  14. budowa hal sportowych przy SP 9 i SP2 z możliwością pozyskania finansowania z Ministerstwa Sportu,
  15. budowa zbiornika wodnego retencyjno-rekreacyjnego przy górze Meran (dawne jez. Czyste),
  16. budowa dodatkowego żłobka i przedszkola na terenie przy os. Morskie Oko i os. Ługi,
  17. budowa centralnej filii Biblioteki Miejskiej i połączenie jej z Biblioteką Powiatową,
  18. budowa i „przebicie” ul. Narutowicza od Cmentarza do Dzielnicy Przemysłowej w Karczewie (działanie to skieruje obecnych ruch poza centrum Otwocka),
  19. wypoziomowanie przez spółkę OPWiK wszystkich studzienek w drogach gminnych i powiatowych na terenie Miasta Otwock (działanie, które w sposób doraźny udogodni użytkowanie kierowcom dróg w Otwocku, którzy dotychczas wybijają amortyzatory na źle obsadzonych włazach studziennych w ulicach),
  20. budowa dwóch publicznych toalet w Otwocku (centrum miasta, bazar),
  21. doprowadzenie wody i kanalizacji do Otwockich Ogródków Działkowych.
?
SZCZEGÓŁÓWY PROGRAM POZYSKANIA WÓD GEOTERMALNYCH W OTWOCKU
Rozwiązanie problemów:
 1. Współpraca Miasta Otwock z operatorem gazowym w kwestii doprowadzenia sieci gazowej do dotychczas nieobsługiwanych rejonów w mieście Otwock,
 2. wymiana źródeł ciepła w placówkach oświatowych i obiektach będących w zasobach ZGM.
Program rozwoju:
 1. Dofinansowania dla mieszkańców do budowy przyłączy gazowych i zakupu nowych pieców przy likwidacji palenisk opalanych paliwem stałym,
 2. wprowadzenie mobilnych stacji pomiarowych pyłów PM 10 i PM2,5 w celu lokalizacji największych źródeł zanieczyszczeń.

SMOG

Rozwiązanie problemu odorowego w Otwocku

Rozwiązanie problemów:
 1. Wystąpienie jako miasto do Sądu o rozwiązanie spółki zarządzającej składowiskiem (33% udziałów obecnie ma Miasto Otwock), ze względu na brak możliwości osiągnięcia założonych celów spółki,
 2. wystąpienie do organów nadzoru budowlanego o przeprowadzenie kontroli w zakresie samowolnej zmiany Planu Zagospodarowania Terenu niezgodnego z zatwierdzonym projektem budowlanym,
 3. ustalenie MPZP dla terenu składowiska wykluczającego możliwość powstania kolejnych instalacji do przetwarzania odpadów,
 4. wystąpienie do Marszałka Województwa oraz Ministra Środowiska o uchylenie Pozwolenia Zintegrowanego na odbiór odpadów ze względu na niegodność z decyzją pozwolenia na budowę,
 5. zaangażowanie Kancelarii Prawnej Urzędu Miasta Otwocka w działania mające na celu cofnięcie pozwoleń na prowadzenie działalności dla instalacji przetwarzających odpady, zlokalizowanych przy granicy miasta Otwocka, które nie przestrzegają obowiązujących norm i przepisów.
Program rozwoju:
 1. Miasto Otwock nie może pozwalać, a wręcz musi uniemożliwiać rozwój przemysłu śmieciowo-ściekowego na swoim terenie. Jest to obszar, którym Otwock nie powinien być zainteresowany.
Rozwiązanie problemów:

Zablokowanie podwyżek cen wody i ścieków. Przywrócenie gospodarstwom domowym w Otwocku cen za wodę i ścieki sprzed 21 stycznia 2018 r. – oznacza to obniżkę o ok. 6% za wodę i ok. 12% za ścieki.

 1. Wprowadzenie transparentności w zakresie zarządzania spółką OPWiK i jej finansami.
 2. Obniżenie o połowę wynagrodzenia Prezesów Miejskich Spółek (obecnie to kwoty nawet przekraczające 23 tys. zł. miesięcznie).
 3. Wykupienie udziałów w spółce Remondis (obecnie udział mniejszościowy Miasta Otwock) i przejęcie przez Miasto obowiązku odbioru odpadów od mieszkańców. Działanie to wpłynie korzystnie na obniżenie cen za te usługi dla mieszkańców Otwocka.

Rozwiązanie problemu Cen za odbiór odpadów oraz Cen Wody i Ścieków

Oczyszczalnia Ścieków nad Świdrem

Rozwiązanie problemów:
 1. Miasto Otwock (Otwocka Oczyszczalnia Ścieków OPWiK), musi zaproponować Miastu Józefów odbiór ścieków oczyszczonych planowanych jako zrzut do rzeki Świder jako wody technologicznej służącej do rozcieńczania ciężkich ścieków przemysłowych. Dodatkowo Prezydent Otwocka musi wystąpić do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o zbadanie z urzędu i stwierdzenie nieważności obecnego pozwolenia wodnoprawnego dla Oczyszczalni w Józefowie. Wtedy oczyszczone ścieki z józefowskiej oczyszczalni popłyną starym kolektorem do oczyszczalni ścieków w Otwocku i tym samym ocalony zostanie unikatowy charakter rezerwatu rzeki Świder.
Rozwiązanie problemów:
 1. Przejęcie przez spółkę Miejską Remondis (po wykupieniu udziałów większościowych przez miasto) obowiązku sprzątania ulic i utrzymania zieleni w Otwocku. Działanie to umożliwi w sposób ciągły sprzątanie otwockich ulic, lasów, czyszczenie studzienek odwadniających oraz utrzymywać zieleń w ich obrębie oraz na terenach parku i skwerów. Dotychczas sprzątanie na ternie miasta wykonywane jest jedynie ok. 2 razy do roku i kosztuje miasto setki tysięcy złotych. Miasto przez brak ciągłego procesu sprzątania ulic i przycinania zieleni jest brudne i zaniedbane,
 2. wprowadzenie porozumienia między Miastem a Powiatem dotyczącego obowiązków utrzymania porządku oraz odśnieżania na drogach gminnych i powiatowych. Działanie to umożliwi aby prace porządkowe na tych drogach w Otwocku były wykonywane przez jeden podmiot.
Program rozwoju:
 1. Patrole piesze i rowerowe otwockich lasów przez pracowników Ekopatrolu oraz działania nakazujące właścicielom prywatnych posesji uprzątnięcie terenu w przypadku nieprzestrzegania zasad ładu i porządku,
 2. umożliwienie mieszkańcom zgłaszania z poziomu aplikacji mobilnej zgłaszania dzikich wysypisk,
 3. współpraca z nadleśnictwem i surowe kary dla osób wyrzucających śmieci do Otwockich lasów.

Czystość i Porządek w Otwocku

Problemu nieutwardzonych dróg i kałuż w Otwocku

Rozwiązanie problemów:
 1. Przy obecnym trybie inwestycyjnym Miasto Otwock będzie mogło utwardzić wszystkie drogi gruntowe w okresie ok. 15 lat. Jest to bardzo długi okres, dlatego też jeżeli Miasto Otwock przejmie udziały większościowe w spółce Remondis, będzie mogło przy współpracy z władzami powiatu utworzyć Samorządową Spółkę Remontową, w skład której wejdzie także obecny Zarząd Dróg Powiatowych wraz ze sprzętem, który jest na jego wyposażeniu. Dzięki temu będzie można w znacznie niższych cenach wykonywać utwardzenia dróg lokalnych budując tam nakładki asfaltowe, co pozwoli w dwukrotnie szybszym czasie na rozwiązanie tego istotnego dla naszego miasta problemu,
 2. zainwentaryzowanie i stworzenie wykazu istniejących studzienek i urządzeń odwadniających w Otwocku,
 3. przejęcie udziałów w spółce Remondis pozwoli na ciągłe i kompleksowe czyszczenie i konserwacje urządzeń do odwadniania dróg w Otwocku, co obecnie nie jest realizowane,
 4. wdrożenie właściwej procedury planistycznej w mieście umożliwi lokalizacje i wbudowania urządzeń do odwadniania dróg w newralgicznych rozlewiskach w Otwocku,
 5. system urządzeń do odwadniania i rozsączania musi być rozszerzony o automatyczne przepompownie wód opadowych zlokalizowanych w obrębie dróg gminnych i powiatowych.
Rozwiązanie problemów:
 1. Utworzenie wspólnej grupy zakupowej, w skład której wejdą wszystkie podmioty podległe Miastu Otwock. Dzięki temu możliwe będzie obniżenie cen zakupu usług i towarów oraz ujednolicenie procedur przetargowych. Dzięki temu z Budżetu Miasta zapłacimy mniej za zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, przeglądy, usługi informatyczne itp.
Program rozwoju:
 1. Grupa zakupowa powinna być rozszerzana o przyległe gminy oraz cały powiat otwocki, dzięki temu Otwock oraz inne miasta – korzystając z zakupu hurtowych cen energii będą płacić dużo mniej m. in. za prąd konieczny do oświetlenia ulic,
 2. do grupy zakupowej umożliwione będzie przyłączanie się firm z terenu Otwocka, dzięki temu będą one mogły w sposób istotny ograniczyć koszty zużycia energii elektrycznej.

Utworzenie wspólnej grupy zakupowej

Ochrona Świdermajerów, Zabytków i Pomników Przyrody

Rozwiązanie problemów:
 1. Ustanowienie statusu Pomnika Przyrody dla najcenniejszych drzew znajdujących się na terenie Miasta Otwock (brak takiego statusu był przyczyną m. in. wycinki kasztanowca przy dworcu PKP w Otwocku),
 2. aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków.
Program rozwoju:
 1. Utworzenie w Otwocku Specjalnych Stref Rewitalizacji umożliwiających pozyskanie funduszy zewnętrznych na odrestaurowanie najcenniejszych obiektów architektury Świdermajer,
 2. powołanie w Urzędzie Miasta stanowiska ds. konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Działanie to będzie miało na celu pomoc i ułatwienie przy procedurach związanych z uzgodnieniem prac remontowych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz pomoc w uzyskaniu funduszy zewnętrznych.
Program rozwoju:
 1. Stworzenie aplikacji mobilnej „OTWOCK” na telefony komórkowe, w której mieszkańcy będą mogli korzystać z takich funkcji jak:
  • Przypomnienie o terminie odbioru odpadów w tym także odpadów wielkogabarytowych,
  • informacje o płatnościach i zaległościach za opłaty związane z podatkiem od nieruchomości, wody, ścieków, odbioru odpadów, opłaty za żłobek, przedszkole itp.,
  • możliwość uiszczania opłat,
  • zgłaszanie dzikich wysypisk (informacja ta będzie pojawiała się także na stronie WWW miasta Otwock i będzie aktywna i widoczna dla wszystkich użytkowników do czasu uprzątnięcia),
  • zgłaszanie niedziałających latarni na terenie Miasta,
  • zgłaszanie usterek (dziur) w drogach i chodnikach,
  • informator kulturalny i sportowy,
  • transmisje z obrad Komisji i Sesji władz Miasta,
  • informacje o zagrożeniach,
  • informacje o zbiórkach charytatywnych i akcjach społecznych,
  • rozkłady jazdy lokalnych linii autobusowych i kolejowych,
  • bazę kontaktów do urzędów i instytucji,
  • głosowanie w Budżecie Obywatelskim,
  • aktualności związane z funkcjonowaniem Miasta.
 2. Elektroniczna przeglądarka zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dostępna z poziomu strony www.otwock.pl,
 3. uruchomienie w Urzędzie Miasta Biura Informacyjnego pomagającego mieszkańcom w wypełnianiu wniosków oraz wyjaśniającego obowiązujące przepisami procedury,
 4. cykliczne spotkania z mieszkańcami i organizacja konferencji prasowych związanych z raportowaniem postępu w prowadzonych przez Władze Miasta działaniach.

Ułatwienia dla mieszkańców

Poprawa Bezpieczeństwa

Rozwiązanie problemów:
 1. Kontynuacja programu doświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych,
 2. cykliczne obowiązkowe szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy oraz zagrożeń związanych z ruchem drogowym i wypoczynkiem nad wodą.
Program rozwoju:
 1. Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu opartego o światłowody i ulokowanie centrali przy Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku,
 2. system bonifikat i zniżek dla mieszkańców, którzy przejdą kurs udzielania pierwszej pomocy,
 3. piesze patrole policji i patrole rowerowe,
 4. patrole rowerowe Eko-Patrolu na terenie miasta i otwockich lasów.
Rozwiązanie problemów:
 1. Działania polegające na przejęciu własności terenu klubu OKS, w celu jego kompleksowej modernizacji i przygotowania do zawodów lekkoatletycznych w skali krajowej,
 2. udostępnienie kompleksów sportowych i placów zabaw znajdujących się przy szkołach i przedszkolach dla mieszkańców (w weekendy, wakacje i po godzinach ich funkcjonowania),
 3. wspieranie lokalnych stowarzyszeń w zakresie organizacji zawodów i imprez Kulturalnych i sportowych,
 4. wdrożenie w życie działalności gminnej Rady Pożytku Publicznego.
Program rozwoju:
 1. Dokończenie projektu uruchomienia szlaku kajakowego na rzece Świder ze stanicami i miejscami do biwakowania,
 2. przywrócenie cyklicznej imprezy biegowej „Półmaratonu Otwockiego”,
 3. organizowanie międzyszkolnych zawodów oraz ligi w lekkiej atletyce i sportach drużynowych,
 4. organizacja i oznaczenie tras: biegowych, rowerowych, nordic walking oraz dla nart, biegowych na terenie Otwocka wraz z publikacją przewodnika po tych trasach,
 5. bezpłatne seanse weekendowe w kinie Oaza dla dzieci i seniorów,
 6. organizacja Miejskiej Ligi Orlikowej w Piłce Nożnej, Siatkówce i Koszykówce,
 7. nagrody dla najlepszych uczniów Szkół w postaci wycieczek na dawne Kresy Wschodnie RP oraz w inne miejsca związane historycznie z Rzeczpospolitą,
 8. organizacja nieodpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla otwockich seniorów,
 9. kontynuacja i rozszerzenie programu „Otwocki Rower Miejski”.

Działania z zakresu Kultury, Sportu i Rekreacji