Priorytetowe podejście do działań planistycznych w mieście

Rozwiązanie problemów:
 1. Aktualizacja Studium miasta Otwocka (pod kątem uniemożliwienia rozbudowy instalacji do przetwarzania i składowania odpadów oraz ochrony lasów przy ul. Karczewskiej przy OPWiK).
 2. Zmiana zapisów MPZP dla terenów m.in. niedokończonych inwestycji w Centrum Miasta w tym terenu tzw. „Wielkiej Dziury” umożliwiających procedurę wywłaszczenia i dokończenia inwestycji polegającej na wykorzystaniu dwóch poziomów parkingów podziemnych i utworzeniu utwardzonego skweru z zielenią i fontanną oraz obiektami małej gastronomii.
Program rozwoju:
 1. Aktualizacja istniejących MPZP (Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego) pod kątem aktualnych potrzeb mieszkańców i wymogów urbanistycznych a także pod katem usytuowania urządzeń związanych z odwodnieniem dróg.
 2. Uchwalenie miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla całego obszaru Otwocka
 3. Przeprowadzenie procedury scalenia dla obszarów wokół NCBJ (Narodowego Centrum Badań Jądrowych) celem przygotowania pod inwestycje przemysłu wysokich technologii oraz przedsiębiorstw spedycyjnych.
 4. Przygotowanie MPZP dla terenów wzdłuż rzeki Świder, umożliwiającego powstanie:
  • powstanie szlaku turystycznego i miejsc do plażowania i biwakowania
  • obszaru rekreacyjnego z otwartym sztucznym zbiornikiem wodnym zlokalizowanym pomiędzy trasą 801 a ul. Łąkową
  • parku linowego z dużym placem zabaw i strefami aktywnego wypoczynku przy ul. Turystycznej naprzeciwko Otwockiej Plaży Miejskiej
 5. Wprowadzenie portalu jako podstrony WWW Urzędu Miasta zawierającego Elektroniczną przeglądarkę MPZP dla Miasta Otwocka.
  Powyższe działania podniosą atrakcyjność inwestycyjną na terenie całego miasta oraz zapewnią ład przestrzenny i urbanistyczny na terenie Otwocka. Dzięki tym działaniom tereny dotychczas niewykorzystywane staną się atrakcyjne dla inwestorów, co bezpośrednio przełoży się na wpływy do budżetu oraz rynek pracy w Otwocku.