Gospodarka gruntami miasta Otwocka

Rozwiązanie problemów:
  1. Uregulowanie stanów prawnych nieruchomości przewidzianych przez Miasto Otwock do zasiedzenia lub przejęcia od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji mienia.
  2. inwentaryzacja aktualnie użytkowanych gruntów Miasta Otwock przez Urząd Miasta.
Program rozwoju:
  1. Stworzenie bazy danych dt. nieruchomości Miasta Otwock dla potencjalnych inwestorów.
  2. Utworzenie Miejskiej Spółki prawa handlowego przejmującej obowiązki obecnego ZGM. Działanie to umożliwi:
    • kwestie wdrożenia i egzekwowania planu gospodarowania zasobem gruntowym i mieszkaniowym miasta znajdującym się obecnie w zakresie działań ZGM
    • rozpoczęcie natychmiastowe inwestycji budowy nowych mieszkań komunalnych w mieście bez obciążania kredytami budżetu Miasta
    • wprowadzenie i egzekwowanie polityki gospodarowania zasobem mieszkaniowym przez Miasto polegającej na umożliwieniu przenoszenia mieszkańców z budynków w najgorszym stanie technicznym lub wyłączonych z użytkowania do lokali spełniających obecne standardy mieszkaniowe. Dzięki temu atrakcyjne działki o zajęte przez budynki wyłączone z użytkowania będą mogły być powtórnie wykorzystane w ramach PPP lub programu Mieszkanie + lub spieniężenie na rzecz budowy nowych mieszkań komunalnych.

 

Działania te odciążą budżet Miasta i umożliwią polepszenie standardu gminnych zasobów mieszkaniowych.

Wdrożenie powyższego umożliwi uszczelnienie przychodów i dochodów do Budżetu Miasta oraz gminnych spółek prawa handlowego. Dzięki temu Otwock uzyska konieczne środki na prowadzenie inwestycji.